productos congelados

Transport sense riscos de carn i peix

La carn i el peix són aliments peribles. Per tant, per al seu transport s’han de seguir unes estrictes normes de seguretat i higiene que garanteixin que la mercaderia arribarà a al consumidor final en condicions adequades.

L’ATP (Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquest transport), signat a Ginebra el 1970 (actualitzat el setembre de 2013), regula les condicions en què s’ha de realitzar el transport de productes peribles. Inclou els requisits que han de complir els vehicles, els procediments de control per assegurar el seu compliment i el llistat de les mercaderies considerades peribles, cadascuna amb la temperatura màxima a què ha de ser transportada.

Temperatura de transport de carn i peix

Els peixos, mol·luscs i crustacis congelats o ultracongelats no poden superar els -18ºC, mentre que si són frescos s’han de mantenir en gel fundent o a temperatura de gel fundent (a 0ºC). Pel que fa a la carn, la temperatura de transport no pot superar els 7ºC, encara que existeixen diverses especificacions, depenent del producte carni: les aus, el conill i les carns de caça han de mantenir-se a un màxim de 4ºC, i les despulles vermelles, a 3ºC.

El Reglament (CE) núm. 853/2004 de el Parlament Europeu i de Consell, de 29 d’abril de 2004, complementa l’ATP amb normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, d’obligat compliment en els països de la Unió Europea.

Les normes s’apliquen a tots els actors que intervenen en el procés productiu. Pel que fa a la pesca, contemplen des de la producció i recol·lecció fins als equipaments, instal·lacions, manipulació i transport. Al sector carni, des de l’escorxador fins a l’establiment comercial, passant per l’especejament i el desossat, el marcatge sanitari, l’emmagatzematge, transport i maduració.

Al novembre de 2017, la Comissió Europea va modificar l’annex III del Reglament per permetre el transport de canals de porcí, boví i petits remugants a temperatures superiors als 7ºC, amb l’autorització de les autoritats competents, sense que augmenti el risc per a la salut pública i sense apartar-se del principi de base pel qual la carn vermella ha d’estar refrigerada a un màxim de 7ºC. El motiu del canvi és permetre que arribi amb més rapidesa al consumidor després del sacrifici i, per tant, facilitar el comerç de carn fresca en el si de la UE.

És important subratllar que les temperatures indicades s’han de mantenir durant tot el procés (càrrega, transport i descàrrega) de manera uniforme en tota la mercaderia, i que el transport terrestre de mercaderies peribles sempre es realitza dins les fronteres d’un mateix país.

Mantenir la cadena del fred

Una de les condicions fonamentals de seguretat alimentària d’obligat compliment és el manteniment de la cadena del fred, cosa que requereix l’actuació responsable i coordinada de tota la cadena de subministrament. La flota de vehicles multitemperatura del Grup Carbó Collbatallé està equipada amb sistema de seguiment GPS i control de temperatures en línia per garantir en tot moment que el transport es realitza en les condicions reglamentàries. A més, els nostres vehicles frigorífics estan compartimentats per possibilitar el transport simultani de productes congelats i refrigerats, sense que hi hagi contacte en cap moment entre ells.

L’emmagatzematge de la mercaderia en trànsit és un altre dels punts clau del procés de transport. Les nostres plataformes logístiques compten amb cambres de manteniment de productes congelats i refrigerats. A més, garantim la traçabilitat de la carn i el peix, com de la resta d’aliments que requereixen transport a temperatura controlada, adequant-nos als codis dels nostres clients o mitjançant etiquetes personalitzades que integrem en el nostre sistema de radiofreqüència.

Control tèrmic continu, compliment estricte de les normes d’higiene i seguretat alimentària i seguiment permanent del trànsit de la mercaderia són la nostra garantia per assegurar un transport sense riscos de carn, peix i qualsevol altre aliment perible.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin