control temperatura

Com és un magatzem d’aliments a temperatura controlada?

El magatzem d’aliments a temperatura controlada és un ecosistema molt fràgil que requereix la màxima atenció i la inversió necessària en equips tecnològics i mesures de seguretat per garantir la conservació òptima i la qualitat de la mercaderia. En articles anteriors, vam explicar com aconseguir un magatzem eficient d’alimentació a temperatura controlada i vam parlar sobre els vehicles autoritzats per transportar-los. Ara, ens centrem en la configuració i equipament de la instal·lació.

Existeixen dos tipus de plantes d’emmagatzematge en fred, en funció de la seva estructura:

 • Naus logístiques equipades amb cambres frigorífiques de congelació i refrigeració.
 • Magatzems frigorífics en alçada automatitzats.

Les característiques i condicions que han de complir aquestes instal·lacions vénen definides pel Reial Decret 168/1985, que aprova la Reglamentació Tecnico-Sanitària sobre Condicions Generals d’Emmagatzematge Frigorífic d’Aliments i Productes Alimentaris, i pel Reial Decret 3099/1977, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques.

Característiques de les cambres de refrigeració i de congelació

Les instal·lacions de refrigeració emmagatzemen aliments que han de conservar-se entre 0 i 10ºC, mentre que les de congelació mantenen temperatures sempre inferiors a 0ºC, que poden arribar fins als -30º. Tots els elements que configuren el magatzem han d’estar dissenyats i fabricats per garantir el manteniment constant de la temperatura necessària i les condicions climàtiques requerides per conservar els aliments. D’aquesta manera s’evita el trencament de la cadena de fred.

Així, les zones climatitzades han d’incorporar plafons frigorífics i terres aïllants. En el cas de les àrees de congelació, per exemple, caldrà instal·lar sistemes per evitar que el terra es congeli. Els materials utilitzats en aquestes instal·lacions han de complir característiques com:

 • Baixa conductivitat tèrmica, per evitar la pèrdua de fred i, per tant, ser energèticament eficients.
 • Absorció d’humitat baixa, per no afectar les condicions climàtiques de l’espai.
 • Resistència contra possibles atacs d’animals atrets pel menjar (bàsicament, rosegadors).
 • Absència d’olors i resistència contra la seva fixació.
 • Incombustibilitat.
 • Han de ser inerts i neutres químicament.

A la recerca de l’eficiència energètica

Un dels aspectes que cal tenir molt en compte als magatzems de productes a temperatura controlada és el consum energètic. Cal molta energia per mantenir les instal·lacions en funcionament constant, per això resulten fonamentals les mesures d’eficiència energètica, que comencen per un disseny òptim de l’espai, i inclouen la incorporació de mecanismes que evitin fuites tèrmiques, un ús eficient per part del personal i la utilització d’equips frigorífics industrials que optimitzin el consum.

Un recurs per evitar les pèrdues de fred són les portes frigorífiques, que solen formar part d’un sistema de resclosa de seguretat o Security Airlock System (SAS), consistent en una precàmera amb dues portes que mai no s’obren alhora per evitar els canvis de temperatura a l’interior. Els magatzems d’alimentació a temperatura controlada han d’incorporar igualment una cambra o plenum, a la part superior, que garanteixi la renovació de l’aire, a més dels tubs perquè aquest circuli, evaporadors i un passadís elevat de manteniment.

Tipus de cambres frigorífiques

Els tipus de cambres disponibles en una instal·lació de fred són:

 • Cambres d’emmagatzematge frigorífic, per a baixa rotació o per a mitjana i alta rotació de mercaderia.
 • Cambra frigorífica per a productes congelats.
 • Cambra frigorífica per a aliments refrigerats.
 • Cambra frigorífica bitempera, que admet productes refrigerats o congelats, en funció de les necessitats del moment.
 • Cambra frigorífica mixta, que permet emmagatzemar en un mateix mòdul, compartimentat, aliments congelats i refrigerats.
 • Túnels de congelació, que generen corrents de fred per congelar cada producte de manera individual mentre es desplaça automàticament per l’interior.

Òbviament, les naus han d’estar equipades amb els equips de fred industrial, unitats evaporadores, centrals de refrigeració, etc., adequats per a cada espai (cambres frigorífiques, molls de càrrega, magatzem…), i que assegurin la preservació de la cadena de fred. Això és el que garantim a Carbó Collbatallé gràcies a la nostra xarxa de plataformes logístiques distribuïdes per tot el territori. Les nostres infraestructures estan dissenyades per facilitar la màxima eficiència i comoditat en la distribució alimentària.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post