Els tipus de vehicles per al transport d’aliments a temperatura controlada

Els tipus de vehicles per al transport d’aliments a temperatura controlada

Els vehicles per al transport de productes a temperatura controlada han de garantir el manteniment de la cadena de fred. Per tant, abans del seu transport, la mercaderia ja s’ha de conservar a la temperatura necessària; no hi pot haver variacions durant tota la cadena de subministrament.

Els sistemes de refrigeració que utilitzen els vehicles funcionen emetent un nivell molt baix de CO2 a l’atmosfera. Mitjançant compressors, condensadors i evaporadors, aconsegueixen mantenir els aliments en un rang de temperatures comprès entre els +12ºC i per sota de -20ºC, independentment de les condicions exteriors, ja que la càrrega ha d’anar aïllada.

Els vehicles de refrigeració es classifiquen en funció de la seva capacitat de refredament. Utilitzen sistemes de ventilació que fan que l’aire circuli per l’interior de la caixa de manera uniforme. Entre les condicions que han de complir, s’inclouen:

  • No hi pot haver comunicació entre la càrrega i la cabina del conductor.
  • La caixa de càrrega ha de ser hermètica i impermeable.
  • La mercaderia no pot entrar en contacte directe amb el terra. Ha de dipositar-se en recipients especials que permetin la lliure circulació de l’aire per l’interior de vehicle.

Quins vehicles poden transportar mercaderies peribles?

L’ATP (Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquest transport), signat a Ginebra el 1970 (actualitzat el setembre de 2013), regula les condicions per realitzar el transport de mercaderies peribles. Especifica els requisits que han de complir els vehicles, els procediments de control per assegurar el seu compliment, i inclou el llistat de productes, cada un amb la temperatura màxima a la qual ha de ser transportat.

L’ATP contempla quatre unitats especials per al transport de mercaderies peribles:

  • Unitat isoterma: vehicle la caixa del qual té parets aïllants, incloent-hi portes, pis i sostre, que limiten els intercanvis de calor entre l’interior i l’exterior. Segons el coeficient de transmissió tèrmica, es diferencia entre unitat isoterma normal i reforçada.
  • Unitat refrigerant: vehicle isoterm que, mitjançant una font de fred, diferent d’un equip mecànic o d’absorció, permet baixar la temperatura a l’interior de la caixa buida i mantenir-la després amb una temperatura exterior mitjana de +30ºC, a +7ºC com a màxim per a la classe A; a -10ºC per a la classe B; a -20ºC per a la classe C; i a 0ºC com a màxim per a la classe D.
  • Unitat frigorífica: vehicle isoterm proveït d’un dispositiu de producció de fred individual o col·lectiu per a diverses unitats de transport que permet, a una temperatura exterior mitjana de +30ºC, baixar-la a l’interior de la caixa buida i mantenir-la després de forma permanent d’acord a una classificació que inclou set categories, de l’A a la F. Les temperatures s’han de mantenir de forma constant, i cada categoria contempla un interval entre el que es pugui triar la temperatura de transport, que no pot ser superior a +12ºC (classes A, B i C). A la classe F, la temperatura pot ser inferior a -20ºC.
  • Unitat calorífica: vehicle isoterm que permet elevar la temperatura a l’interior de la caixa buida i mantenir-la després durant 12 hores almenys, sense repostat, a una temperatura constant i no inferior a +12ºC. Els vehicles de classe A ho aconsegueixen a temperatures exteriors de fins a -10ºC, mentre que els de classe B suporten fins a -20ºC.

La flota de vehicles multitemperatura del Grup Carbó Collbatallé està equipada amb sistema de seguiment GPS i control de temperatures en línia per garantir en tot moment que el transport es realitza en les condicions reglamentàries. A més, els nostres vehicles frigorífics estan compartimentats per possibilitar el transport simultani de productes congelats i refrigerats, sense que hi hagi contacte en cap moment entre ells.

D’altra banda, les nostres plataformes logístiques compten amb càmeres de manteniment de productes congelats i refrigerats, per garantir la cadena del fred durant el trànsit de les mercaderies. A més, garantim la traçabilitat dels aliments que requereixen transport a temperatura controlada, adequant-nos als codis dels nostres clients o mitjançant etiquetes personalitzades que integrem en el nostre sistema de radiofreqüència.