Hand,Holding,Mobile,Data,Registration,Terminal,In,A,Supermarket

La logística inversa de l’alimentació a temperatura controlada

La logística inversa fa referència a totes les operacions necessàries perquè un producte torni al fabricant o centre logístic després d’haver estat distribuït al punt de venda. També s’hi inclouen les devolucions per part dels consumidors. La funció de la logística inversa és, doncs, gestionar el retorn d’aquests productes, bé per reintegrar-los a la cadena de subministrament o bé per reaprofitar els components útils i rebutjar la resta de la forma adequada.

Es tracta d’una pràctica la importància de la qual és creixent per motius de sostenibilitat ambiental, ja que incideix en la reducció de residus, però també perquè té repercussions a la imatge de marca: una gestió eficient de les devolucions millora la valoració per part dels consumidors.

Al sector de l’alimentació a temperatura controlada, la millor logística inversa és la que no cal que existeixi. Els motius són obvis: els aliments peribles difícilment poden ser reintegrats a la cadena de subministrament. En un món perfecte, no caldria gestionar el retorn de productes alimentaris perquè no se’n produiria el malbaratament. Però la qüestió és que aproximadament un terç dels aliments que es produeixen i distribueixen al món acaben a les escombraries, ja sigui per ineficiències a la cadena de subministrament o per les males pràctiques als punts de venda i per part dels consumidors.

Les bones pràctiques en logística inversa contribueixen a reduir el malbaratament alimentari, és a dir, el que es produeix després que la mercaderia hagi estat distribuïda. La clau és establir un circuit de gestió eficaç dels productes que es retiren de la venda però que segueixen sent aptes per al consum. És el cas, per exemple, dels acords entre supermercats i cadenes de distribució alimentària amb els bancs daliments. Òbviament, en la seva preparació i transport, aquesta mercaderia que continuarà sent destinada al consum humà ha de ser tractada amb les mateixes garanties de qualitat que durant el circuit logístic original. En el cas dels aliments a temperatura controlada, cal assegurar el manteniment de la cadena de fred.

Causes per a la retirada de la venda i com gestionar les devolucions

Segons el manual de l’Associació de fabricants i distribuïdors AECOC sobre procediments de logística inversa en productes d’alimentació i begudes, la retirada de la venda es pot produir a causa de:

  • Acord comercial entre el client i el proveïdor: per finalització de campanyes promocionals, perquè el producte no té la vida comercial acordada, fi de període estacional, desreferenciació d’un producte per acord entre les parts, etc.
  • Rebuig al punt de lliurament: per errors a la comanda o a la seva preparació, perquè la mercaderia no reuneix les condicions tècniques acordades (temperatura incorrecta, errors en la codificació, envàs deteriorat, males condicions per a la seva manipulació o emmagatzematge…), la documentació no és correcta, etc.
  • El producte és defectuós (mal envasat o etiquetat), està malmès (per mala manipulació, trencament de la cadena de fred) o caducat.

Aquests són els motius més habituals perquè calgui recórrer a la logística inversa, però n’hi pot haver d’altres. En qualsevol cas, el procediment s’ha de fer d’acord amb la normativa:

  • El client informarà el proveïdor de la mercaderia a tornar, que haurà de ser tractada segons els acords reflectits a la fitxa logística.
  • Qualsevol devolució ha d’estar documentada amb tots els detalls necessaris per a la seva correcta gestió a la cadena de subministrament, incloent-hi el motiu de la devolució.
  • Proveïdor i distribuïdor poden acordar l’eliminació de la mercaderia quan els costos de la devolució siguin superiors al valor del producte. Fins i tot en aquest cas, han de quedar documentades les referències eliminades, les quantitats i les causes de la seva eliminació.
  • Per al transport de les devolucions, els productes que hagin superat la data de caducitat poden compartir espai amb els que segueixin sent aptes per al consum, sempre que no hi hagi possibilitat de contaminació.

Implantar un circuit eficaç de logística inversa suposa una inversió econòmica important, però quan parlem de milions de tones d’aliments desaprofitats resulta imprescindible establir els mecanismes necessaris per contribuir a solucionar un problema tan greu.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post